We zijn een open geloofsgemeenschap voor moderne, ondogmatische denkende mensen, al dan niet lid van een kerkgemeenschap, of voor hen die zich daar niet meer thuis voelen. Wij willen ruimte bieden om u te oriënteren om samen met anderen zich te verdiepen in vragen van geloof en maatschappij.

Voor de gelovigen in een open geloofsgemeenschap gaan wij ervan uit dat;

  • Geloven een strikt persoonlijke aangelegenheid is, waarbij niemand en geen enkele instantie hen kan of mag voorschrijven wat zij moeten geloven.
  • Niemand de waarheid ten volle kent en zij daarom andersdenkenden altijd met respect moeten benaderen.
  • Zij elkaar de ruimte bieden voor hun geestelijke ontwikkeling. Het geloof is een gave van de Heilige Geest en de mens zich ontplooit gedurende het leven tot volle wasdom. De geloofsgemeenschap als kerk heeft als opdracht dit groeiproces te voeden en te behouden, in volle gewetensvrijheid van haar gelovigen.
  • Zij, hoewel kritisch, altijd open staan voor de vele ontwikkelingen van deze rijd op het gebied van natuur, techniek, wetenschap, religie en kunst en medeverantwoordelijk zijn voor de toekomst van deze wereld.

Onze geloofsgemeenschap is een open kerkgemeenschap in oud katholieke traditie. Wij belijden het oude Katholieke Geloof van de eerste eeuwen. Dit geloof wordt verwoord door de zeven Oecumenische Concilies, zonder dat er nog sprake was van het Romeins centralisme. Hierdoor erkennen wij als geloofsgemeenschap de paus niet als hoofd van de kerk. Zie voor verdere uitleg hierover bij artikelen pastor: 'Verkeerde machtsopbouw in de R.K. Kerk'.

De bijbel is het uitgangspunt voor de geloofsontwikkeling zonder dogmatische wetten. De kerk zoekt de spirituele en mystieke rijkdom van het katholieke geloof en de milde warmte daarvan. Het accent ligt sterk op een persoonlijke relatie met de Levende Heer. Daarnaast staat een persoonlijke pastorale benadering hoog aangeschreven. De kerk hecht een grotere waarde aan de mystieke doorleving van de geloofswaarheden dan aan de formulering daarvan.

Als open geloofsgemeenschap hebben wij, om onze gemeenschap te structureren, gekozen voor het historische ambt van diaken, dit is een aparte ambt en niet direct een opstap naar het priesterschap (zoals ook in de Handelingen te lezen is), priester en bisschop. Vanuit onze open visie proberen wij daar eigentijds een niet dogmatische inhoud aan te geven. De apostolische opvolging is doorgegeven door de Rooms Katholieke Kerk van Brazilië, het Patriarchaat van Antiochië en langs de Oud Katholieke Beweging die in Nederland is ontstaan in de 18e eeuw.
Als open geloofsgemeenschap hebben wij gekozen voor een open ambtsbediening. Onder 'open ambtsbediening' verstaan wij dat het ambt open staat voor elke christen in de gemeenschap. Zowel vrouw als man, gehuwd of ongehuwd, gelijk welke geaardheid ook, kortom iedereen die de nodige vorming en spirituele bekwaamheid heeft kan op de vraag van de gemeenschap of gekozen door de gemeenschap het ambt van diaken, priester of bisschop vervullen.

Onze kerk kent de zeven sacramenten van de katholieke traditie, en bedient deze aan een ieder die er in redelijkheid om vraagt. Vanuit onze open visie proberen wij daaraan eigentijds en niet dogmatisch inhoud te geven. Het centrum van het kerkelijk leven is de viering van de Heilige Eucharistie.

De geloofsgemeenschap heeft zich onder bescherming gesteld van de
Heilige Ambrosius

©OKG