Lezingen en overweging
Vijfde zondag door het jaar

Lezingen (A jaar)

Jesaja 58, 7-10: tussenpsalm 112, 4-8a. 9: 1 Korinte 2, 1-5
Evangelie volgens Matteüs 5, 13-16

Overweging

 zout en licht zijn in de wereld.

Het vervolg van de "Bergrede' horen we vandaag in het evangelie. Jezus verteld ons in alledaagse voorbeelden hoe wij, als mensen, levend vanuit het evangelie, ons moeten opstellen in de wereld om ons heen.

In het eerste gedeelte zegt Jezus dat wij het zout der aarde moeten zijn. Zout heeft de eigenschap, dat het, ook bij gebruik van een klein beetje, een maaltijd een lekkere smaak geeft. Kookt u maar eens aardappelen zonder zout. Dat smaakr eigenlijk niet. We moeten als het zout zijn waardoor wij als smaakmakers mede vorm geven aan het Rijk waarover Jezus spreekt.

Het tweede gedeelte gaat erover dat wij als een lamp moeten zijn, een lamp zet je niet onder de korenmaat, maar juist op een voor iedereen zichtbare plaats. Jezus wil ons zien als lichtende voorbeelden.

Leven vanuit het evangelie vraagt niet altijd grote daden, maar een levensinstelling welke door anderen opgemerkt wordt. Denkt u hierbij b.v. de werkers in India onder de aidspatiënten. We kunnen ook hierbij denken aan het werk van majoor Boshard van het 'Leger des Heils', heeft gedaan onder de prostituees in Amsterdam. In deze tijd ook het vrijwilligerswerk van de verschillende voedselbanken, die zo broodnodig zijn.

Ieder van ons kan op zijn eigen wijze vorm geven aan zijn leven, waardoor men zout en licht is waarvan in het evangelie sprake is. Het gaat erom om je leven die inhoud te geven, waardoor anderen zich geroepen voelen dat leven vanuit het evangelie met je te willen delen.

Bijbelvertaling; KBS en/of Naardense Bijbel. 

U kunt de link volgen voor de: Liturgie in de Heilige Eucharistie.

Gebed

Hemelse Vader, God van leven en licht,
wij danken U voor de gemeenschap met U en met elkaar.
Moge het vertrouwen dat U in ons stelt
ons aanmoedigen om ons in te zetten
voor al uw mensen die ons nodig hebben.
Geef dat wij naar beste vermogen
zout voor deze aarde mogen zijn
en licht voor de wereld,
opdat uw Naam geëerd wordt,
nu en morgen en alle dagen,
tot in eeuwigeheid. Amen.

Altaarmissaal: Stichting 'in uw midden'.

©OKG 29 januari 2023.