Zesentwintigste zondag door het jaar

Lezingen (A jaar)
Ezechiël 18, 25-28: tussenpsalm 25, 4b-9: Filippenzen 2
, 1-11
evangelie volgens Matteüs 21, 28-32

Overweging

 Het is niet gauw te laat. 
 


Vandaag lezen we in het evangelie de parabel van de twee zonen. Jezus vertelt het verhaal aan de hogepriesters en oudsten in Jeruzalem, omdat ze Hem de vraag gesteld hadden: 'Op grond van welke bevoegdheid doet U die dingen? En wie heeft U die bevoegdheid gegeven?

In het verhaal vraagt de vader aan zijn zonen om in de wijngaard te gaan werken, de een zegt ja, maar doet het niet. De ander zegt nee, maar gaat wel. Jezus vraagt aan de hogepriesters en oudsten: 'Wie heeft de wil van de vader gedaan?' Zij geven geen antwoord, ze geven zich niet prijs; er is geen ja en ook geen nee.

Het is gemakkelijk ja zeggen, maar niet altijd om het te doen. Soms zeggen we ook aanvankelijk nee, maar schrikken ervan en keren ons om. Het gaat in de parabel niet om alle mogelijke vragen die op ons afkomen, maar eerder op de ene vraag van God: wil je de weg gaan die voor jou is weggelegd. Wil je je roeping volgen en blijven volgen? De roeping die we gekregen hebben in de doop.

Vandaag worden we opgeroepen om de weg van ons doopdel te gaan. Als we de parabel van de twee zonen tot ons laten  doordringen moeten we dat verstaan door gehoor te geven aan wat God van ons vraagt. Dat we ja moeten zeggen, soms door een aanvankelijk nee heen, want zo weerbarstig is ons leven. Er dient een eenheid te zijn tussen woorden die gesproken worden en de daden die verricht worden. Uiteindelijk gaat het om datgene wat een mens met goede bedoelingen in het dagelijks leven concreet laat zien.

Ja zeggen en gerechtigheid doen, niet meer en ook niet minder. Dat geldt voor ieder persoonlijk, maar ook voor ons als gemeenschap: niet alleen maar in stand houden wat er is of zelfgenoegzaam zijn, maar open blijven 'het onvermoede tegemoet' zou Frére Roger (Taizé) zeggen. Heel diep ja zeggen, ook al gaat het met moeite, hortend en stotend. Zo blijft de hoop levend naar de toekomst toe, open voor het komend rijk van God.
Inspiratie: overweging van Koos van Etten.
Bijbelvertaling; KBS en/of Naardense Bijbel. 

U kunt de link volgen voor de: Liturgie van de Heilige Eucharistie.

Gebed 

God, van tijd en eeuwigheid,
U die zin geeft aan ons bestaan
en ons hoop en uitzicht biedt door alles heen,
wij danken U voor alles wat U ons geeft.
Wij bidden U: laat in ons het besef tot wasdom komen
dat geloven geen vrijblijvende zaak is,
dat wij ons jawoord geven en er ook naar handelen.
Schenk ons daartoe de kracht van uw Geest,
die ook Christus Jezus bezielde,
Hij die uw Zoon is en onze Vredesvorst. Amen.

Altaarmissaal: Stichting 'in uw midden'.

©OKG 1 oktober 2023.