Lezingen en overweging

Dertiende zondag door het jaar

Lezingen (C jaar)

1 Koningen 19, 16b + 19-21: tussenpsalm 16, 1-2a + 5 + 7-11: Galaten 5, 1 + 13-18
Evangelie volgens Lucas 9, 51-62

Overweging

Geroepen 

In de eerste lezing van vandaag zegt God tot Elia dat hij Elisa als opvolger moet zalven. Elia doet dat op een merkwaardige wijze. Elia gaat aan Elisa voorbij en werpt hem ogenschijnlijk achteloos de mantel toe. De mantel als symbool van de profetische macht. Waarom ging Elia voorbij, waarom stopte hij niet gewoon bij Elisa of beter nog, ging hij een goed gesprek aan met Elisa op een ander moment van de dag als hij niet zo druk bezig was? Er ligt een diepe betekenis in dit voorbijgaan. Dit is een heilig moment voor Elisa waarin hij door God geroepen wordt. Meerdere keren komt het in de bibel voor dat God aan mensen voorbij gaat. Bijvoorbeeld bij Mozes: 'Ik zal in mijn volle luister voor je langs gaan' (Ex. 33, en 33, 21-22) en bij Elia: 'En daar kwam de Heer voorbij' (1 Koningen 19,11). God roept mensen en toont hun Zijn aanwezigheid. Maar God vraagt wel om alles achter te laten. Elisa kreeg zelfs geen tijd om afscheid te nemen van zijn ouders. Hij mag wel op feestelijke wijze afscheid nemen van het werkvolk.

In het tweede deel van het evangelieverhaal zien we een zelfde reactie van Jezus als Hij tegen een volgeling zegt: 'Volg Mij'. Deze zei Hem: 'Heer sta me toe eerst mijn vader te gaan begraven'. Maar Jezus zegt: 'Laat de doden hun doden begraven; u moet het koninkrijk van God verkondigen'.

De veeleisende uitspraken die Jezus hier doet zijn wellicht gericht tot hen die antwoord geven op de roepstem van God en er hun levenstaak van maken om Hem te volgen. Elk die de roepstem van God wil beantwoorden zal het verleden moeten loslaten. Veel tijd om naar het verleden te kijken, hebben we niet. Niet wat gisteren was, is belangrijk, wel wat vandaag is, en wat morgen zal zijn. Jezus zegt: 'Wie de hand aan de ploeg slaat en dan nog eens omkijkt, deugd niet voor het koninkrijk van God'.

Proberen wij de drukte van alledag achter ons te laten en ons stil te maken om te ervaren dat God ons voorbij gaat. Dat zijn Geest ons vervult en zijn Woord ons verrijkt. dat wij de gemeenschap met elkaar en met Jezus, onze Heer en Vredesbode, mogen ervaren, want dat heeft toekomst.

U kunt de link volgen voor de: Liturgie in de Heilige Eucharistie.

Gebed

God, Gij boven alles uit,
in leven en werk heeft uw Zoon Jezus ons duidelijk gemaakt
dat elke dag nieuwe kansen en mogelijkheden biedt
om uw koninkrijk naderbij te brengen.
Wij danken U voor zijn evangelie,
hoe moeilijk dat voor ons soms ook is,
en voor het delen in zijn maaltijd,
waarin Hij ons als de Levende tegemoet treedt.
Help ons om niet te blijven steken in het verleden,
maar om toekomstgericht te leven
in het vertrouwen dat Gij altijd met ons gaat,
vandaag en morgen en al onze dagen. Amen.

Altaar missaal: 'Stichting in uw midden'.

©OKG 19 juni 2022