Lezingen en overweging
3de zondag door het jaar

Lezingen (C jaar)
Nehemia 8, 2-4a + 5-6 + 8-10: tussenpsalm 19, 8-10 + 15: 1 Korinte 12, 12-30
Evangelie volgens Lucas 1, 1-4 + 4, 14-21

Jezus' beleidsverklaring

Het evangelie van vandaag is opgebouwd uit twee delen. Het eerste is een verklaring van de evangelist Lucas. Hij geeft zijn reden voor het schrijven van dit evangelie: 'nadat velen reeds het ter hand hebben genomen een verhandeling op te stellen over de gebeurtenissen die zich bij ons hebben voltrokken, zoals aan ons is overgeleverd door hen die vanaf het begin ooggetuigen en dienaars van het woord zijn geweest, leek het mij goed, na alles van meet af aan zorgvuldig te hebben nagevorst het ordelijk voor je op te schrijven, beste Teofilus'.

Het tweede deel gaat over het eerste optreden van Jezus. Het was een plechtig moment daar in de synagoge van Nazareth. Het was een beleidsverklaring van Jezus. Zijn levensprogramma. Jezus onthulde zijn ware identiteit. Hij is de gezalfd met Gods Geest. Het woord Gods dat Hij leest in de bijbel is Hijzelf. Hij is het uitgesproken woord Gods. Hij is de heilige van God. Heilig is de bijbel omdat Hij opkomt  voor de heilige rechten van ieder mens en ook voor de heilige plicht van ieder mens tegenover zijn naaste.

Wie vervult is van Gods Geest, is bezield door Gods Liefde en beleefd die Liefde en die is zeer concreet. Een nieuwe wereld, een omgekeerde wereld, waarin gangbare machtsverhoudingen zijn opgeheven. Een wereld waar brood, recht en liefde is, genoeg voor allen. Een wereld van wederzijdse dienstbaarheid.

Als we het evangelie zo lezen, zo politiek, sociaal, dan worden we verlegen. Want als we rondom ons kijken, is het helemaal geen christelijk, evangelisch leven van liefde en rechtvaardigheid. Denkt u maar aan de nog steeds nieuwe gegevens van seksueel machtsmisbruik in de kerk van Rome. Die nieuwe wereld zien we wel in de persoon en in het leven van Jezus Christus. Maar rondom ons? En wie van ons kan zeggen, zoals Jezus, dat het woord van de bijbel in hem of haar in vervulling is gegaan? En toch is het evangelie niet vrijblijvend. Het roept ons op om te werken aan die andere betere wereld.

Door de bijbel heen roept God om recht en ontferming voor armen en verschoppelingen, vreemdelingen en verdrukten. God roept: 'Red hen die geen verweer hebben, de vele naamloze machtelozen en de slachtoffers van seksueel machtsmisbruik. De vele miljoenen die geen levenskansen hebben en overgeleverd zijn aan gewetenloze uitbuiters'.

Zo stuurt God ons Jezus Christus om het bijbelse visioen, zijn droom te realiseren. Jezus zal de redder zijn van de arme, een vriend voor hen die niemand heeft. Voor kleine mensen is Hij bereikbaar, de rechteloze geeft Hij hoop. Hun bloed is kostbaar in Zijn ogen, Hij koopt hen vrij uit het slavenhuis.
Inspiratie: overweging van Rob Moens O.P.

Een mooi gebed voor in de coronatijd: 'Momenten van stilte'

Gebed

Eeuwige God,
steeds weer spreekt U ons mensen aan:
in de woorden van profeten, evangelisten en apostelen,
en bovenal in uw enige en eigen Zoon: Jezus Christus.
Wij bidden U: maak ons stil en ontvankelijk,
en laat de woorden die hier klinken
tot leven komen door de kracht van uw Geest.
Dat ze ons op de goede weg mogen zetten,
de weg die uw Zoon gegaan is
en die ons het leven heeft gebracht:
Jezus Christus, onze Heer. Amen.


Altaar missaal: 'Stichting in uw midden'.

©OKG 23 januari 2022