Lezingen en overweging 

Tweede zondag in de 'Veertigdagentijd'

 (B jaar)
Genesis 22, 1-2 + 9a, 10-13 + 15-18: tussenpsalm 116: 1Romeinen 8, 32b-34 
Evangelie volgens Marcus 9, 2-10

God is ieder ogenblik nieuw

In het evangelieverhaal ontmoet Jezus twee profeten wiens leven helemaal zijn veranderd. Op de berg Horeb, de berg van God, ontmoette Mozes God in een brandende braambos, en die ontmoeting veranderde hem helemaal. Hij werd de redder van zijn volk. Maar ook Elia ontmoette God op de berg Horeb, enige eeuwen later en ook hij onderging een gedaanteverandering. Hij ontmoette God in het suizen van een zachte bries. Een openbaring die Elia zijn hele leven zou meedragen: dat God niet is in geweld, maar in zachtheid en tederheid en liefde. En nu op de berg Tabor is God zozeer in Jezus dat die Hem uitstraalt, dat God letterlijk zichtbaar wordt in Hem. En tot Petrus, Jacobus en Johannes zegt God: 'hij is mijn beminde zoon, hoort naar hem!'.

Dat is wat wij en onze wereld zouden moeten doen: luisteren naar Jezus, en net als Mozes en Elia die een verandering hebben ondergaan, ons durven te veranderen. Een gedaanteverandering die ertoe zou leiden dat het geweld stopt en geen mensen worden geofferd op het altaar van de afgoden van deze tijd: geld en machtsmisbruik. Het gaat erom dat we ons bewust worden dat materiële dingen bijzaak zijn. Van werkelijk belang zijn onze medemensen.

We moeten oproeien tegen die stroom van geld en macht. Wij moeten in deze wereld ook een gedaanteverandering teweeg brengen. Om van ons eigen leven en dat van anderen, een echt leven maken. Een leven dat klaar staat voor onze medemensen, zoals Jezus ons heeft voorgeleefd.

Pater Edward Schillebeeckx zegt het zo: 'het heil van de mens ligt in de levende God en Gods eer ligt in het geluk, de bevrijding en het heil of heel-zijn van de mens'. Een mooie omschrijving van het in praktijk brengen van de boodschap die Jezus, ons in het evangelie voorhoudt: 'de zorg voor de medemens'. 

Bijbelteksten uit 'De Naardense Bijbel'


Een mooi gebed voor in de coronatijd: 'Momenten van stilte'

Gebed

Onnoembare God,
soms mag het ons gebeuren
dat U zo dicht bij ons bent dat wij aan U raken.
Wij bidden U: open ons hart voor uw Woord
en laat ons uw aanwezigheid ervaren.
Blijf met ons bezig en wijs ons uw wegen,
opdat wij U telkens herkennen als God-met-ons,
door Hem die uw Gezalfde is, Jezus,
uw Zoon en onze Heer. Amen.


Uit het altaar missaal: 'Stichting in uw midden'.

©OKG 28 februari 2021